Teachers’ AI competences

Briefing report No. 1
by the European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education
Authors: Yann-Aël Le Borgne, Francisco Bellas, Dara Cassidy, Riina Vuorikari and Lidija Kralj.

Tekst na hrvatskom je dostupan niže.

Demands on the teaching professions are continually evolving, necessitating the development of an increasingly sophisticated set of competences. In particular, the speed at which digital technologies are developing creates a strong impetus for educators to enhance their digital competence. The realisation of the potential educational benefits of artificial intelligence (AI), and digital data more generally, calls for the active and meaningful engagement of teachers and school leaders. This in turn requires the development of the necessary AI and data literacy to appreciate the full potential of such systems, while being aware of their drawbacks and limitations. What teachers should be aware of, understand, and be able to do and what kind of attitudes could support them were questions to which the European Digital Education Hub’s (EDEH) squad on artificial intelligence in education searched for answers. We are starting with the presentation of several documents that cover teachers’ competences in the area of digital technology, data and artificial intelligence. Competences are presented in three segments, although there are overlaps in competences for teaching for, with and about AI.

Teaching for AI entails competences for all citizens, including teachers and learners, to engage confidently, critically and safely with AI systems to provide them with the necessary knowledge, skills and attitudes to live in a world surrounded and shaped by AI.
Teaching with AI focuses on how AI systems can be used for educational goals, including using pedagogical judgement on when to use them, but also knowledge about the functioning of underlying algorithms, pedagogical models and data.
Teaching about AI is the more technical part, focused on training students in the fundamentals of AI. It is usually part of AI literacy which should comprise both the technological and the human dimensions of AI organised according to the student’s age. Knowledge about AI basics is key for preparing students for the labour market, independently of their future careers.

Briefing report ends with Recommendations by the Squad

  • Different competences are needed for teachers, school leaders, IT support personnel and other professionals in education. This can mean varying levels of knowledge, skills and attitudes related to teaching for, with and about AI.
  • There are significant differences in competences for those who will teach about AI (the techniques and the technologies) and those who will just use AI as support for teaching and learning processes, but all teachers need to know what impact AI has on people and have competences to teach for and with AI.
  • All competences need to be described contextually and with existing subject-specific examples.

Read whole report No. 1 “Teacher’s competences” and find all other briefing reports by European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education in the post “Learning journey for, about, and with AI“.
We also invite you to join the European Digital Education Hub.

Učiteljske kompetencije
Pregledno izvješće br. 1 stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje.  
Autori: Yann-Aël Le Borgne, Francisco Bellas, Dara Cassidy, Riina Vuorikari i Lidija Kralj.

Zahtjevi za učiteljsku profesiju neprestano se razvijaju, zahtijevajući razvoj sve sofisticiranijeg skupa kompetencija. Posebice, brzina kojom se digitalne tehnologije razvijaju snažno potiče učitelje na unaprjeđivanje digitalnih kompetencija. Ostvarenje potencijalnih obrazovnih prednosti umjetne inteligencije (UI) i digitalnih podataka općenito zahtijeva aktivan i smislen angažman učitelja i ravnatelja škola. To ujedno zahtijeva razvoj pismenosti u području umjetne inteligencije i podataka za razumijevanje punog potencijala takvih sustava, uz razvijanje svijesti o njihovim nedostacima i ograničenjima. Čega bi učitelji trebali biti svjesni, što bi trebali razumjeti i moći napraviti te kakve stavove bi trebali razvijati, pitanja su na koja je tim za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje (EDEH) tražio odgovore. Počinjemo s predstavljanjem nekoliko dokumenata koji pokrivaju kompetencije učitelja u području digitalne tehnologije, podataka i umjetne inteligencije. Kompetencije su predstavljene u tri segmenta, koji se međusobno preklapaju: kompetencije za poučavanje za umjetnu inteligenciju, poučavanje s umjetnom inteligencijom te poučavanje o umjetnoj inteligenciji.

  • Poučavanje za umjetnu inteligenciju podrazumijeva kompetencije svih građana, uključujući učitelje i učenike, da se pouzdano, kritički i sigurno koriste sustavima umjetne inteligencije kako bi im se pružilo potrebno znanje, vještine i stavovi za život u svijetu okruženom i oblikovanom umjetnom inteligencijom.
  • Poučavanje s umjetnom inteligencijom usredotočuje se na to kako se sustavi umjetne inteligencije mogu koristiti za obrazovne ciljeve, uključujući pedagoško procjenjivanje o tome kada ih koristiti, ali i znanja o funkcioniranju osnovnih algoritama, pedagoških modela i podataka.
  • Poučavanje o umjetnoj inteligenciji sadrži više tehničkih aspekata, usmjereno je na obrazovanje učenika o osnovama umjetne inteligencije. Obično je to dio pismenosti o umjetnoj inteligenciji koja bi trebala uključivati i tehnološku i ljudsku dimenziju umjetne inteligencije prilagođenu dobi učenika. Poznavanje osnova umjetne inteligencije ključno je za pripremu učenika za tržište rada, neovisno o njihovoj budućoj karijeri.

Pregledno izvješće završava Preporukama stručne skupine

  • Različite kompetencije potrebne su za učitelje, voditelje škola, informatičko osoblje i druge stručnjake u obrazovanju. To može značiti različite razine znanja, vještina i stavova u vezi s poučavanjem za, s i o umjetnoj inteligenciji.
  • Postoje značajne razlike u kompetencijama za one koji će poučavati o umjetnoj inteligenciji (tehnike i tehnologije) i one koji će koristiti umjetnu inteligenciju samo kao podršku procesima poučavanja i učenja, ali svi učitelji trebaju znati kakav utjecaj umjetna inteligencija ima na ljude te imati kompetencije za poučavanje za i s umjetnom inteligencijom.
  • Sve kompetencije potrebno je opisati kontekstualno i s postojećim predmetnim primjerima.

Pročitajte cijelo pregledno izvješće br. 1 “Kompetencije učitelja” i pronađite sva ostala izvješća stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje u objavi “Learning journey for, about, and with AI“.
Također vas pozivamo da se pridružite Europskoj platformi za digitalno obrazovanje.