How to Support Teachers to Use AI in Teaching

Briefing report No. 2
by the European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education
Authors: Cristina Obae, Yann-Aël Le Borgne, Francisco Bellas, Riina Vuorikari, Oksana
Pasichnyk, Petra Bevek, Bertine van Deyzen, Ari Laitala, Madhumalti Sharma, Robbe Wulgaert, Jessica Niewint-Gori, Johanna Gröpler, Alexa Joyce and Lidija Kralj.

Tekst na hrvatskom je dostupan niže.

Artificial intelligence (AI) technology has already moved from an emergent to a more advanced stage where people are trying to explore its affordances and discover new innovative usages. It became extremely clear that AI technology is here to stay, and teachers cannot ignore it anymore. How should offerings to educators be positioned, and which problems are we going to solve through AI usage? We will try to model the 5 Whys technique on how AI is making an impact on education, teaching and learning. The below sets of questions refer first to education in general and then to the teaching/learning process:

1) Why is AI making an impact on education, teaching and learning?
AI is making an impact on education, both for teachers and for students as it enables new forms of personalisation and learning through individual feedback and coaching. While there are concerns over academic integrity, there is also hope that AI will enable teachers to provide more personalised learning experiences for their students.
2) Why is personalisation important in education?
Every student is different in their abilities, interests and circumstances of learning. It is important to tailor learning experiences for each individual student. This task is incredibly difficult in large classes, when a teacher cannot provide real-time feedback for every student.
3) Why is real-time feedback valuable in education?
Real-time feedback helps students identify their strengths and weaknesses, adjust their learning strategies, and improve their performance. It allows them to focus on achieving educational outcomes most effectively.
4) Why is enhancing educational outcomes important?
Education provides students with the knowledge and skills they need to succeed in their personal and professional lives. Educational outcomes are designed in a way that improves students’ future prospects and contributes to societal well-being.
5) Why is societal well-being important?
Providing students with high-quality education can help create a more just and equitable society, where everyone has the opportunity to reach their full potential regardless of their background or circumstances.

Briefing report ends with Recommendations by the Squad

 • Create an online course for school management on integrating AI at the school level to support education.
 • Define “human-AI interface interaction skill”.
 • Make recommendations for including “teaching with AI” in initial teacher education.
 • Propose several professional development pathways for teachers to get acquainted with AI.
 • Teachers who are wondering how to get started with AI could access this flowchart
  and find guidance depending on the choices they make.

Read whole report No. 2 “How to Support Teachers to Use AI in Teaching” and find all other briefing reports by European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education in the post “Learning journey for, about, and with AI“.
We also invite you to join the European Digital Education Hub.

Kako pružiti podršku učiteljima pri upotrebi umjetne inteligencije u poučavanju
Pregledno izvješće br. 2 stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje.  
Autori: Cristina Obae, Yann-Aël Le Borgne, Francisco Bellas, Riina Vuorikari, Oksana
Pasichnyk, Petra Bevek, Bertine van Deyzen, Ari Laitala, Madhumalti Sharma, Robbe Wulgaert, Jessica Niewint-Gori, Johanna Gröpler, Alexa Joyce i Lidija Kralj.

Tehnologija umjetne inteligencije (UI) već je prešla iz faze novosti u napredniju fazu u kojoj ljudi pokušavaju istražiti njezine mogućnosti i otkriti nove inovativne načine uporabe. Postalo je potpuno jasno da je UI tehnologija tu da ostane pa je učitelji više ne mogu ignorirati. Kako će se umjetna inteligencija predstaviti učiteljima i koje ćemo probleme riješiti njenom upotrebom? Pokušat ćemo primijeniti model 5 Zašto na utjecaje umjetne inteligencije na obrazovanje, poučavanje i učenje. Sljedeći niz pitanja najprije se odnose na obrazovanje općenito, a zatim na proces poučavanja ili učenja:

1) Zašto umjetna inteligencija utječe na obrazovanje, poučavanje i učenje?
UI utječe na obrazovanje, kako na učitelje tako i na učenike jer omogućuje nove oblike personalizacije i učenja uz individualne povratne informacije i pružanje podrške. Iako postoji zabrinutost oko akademske čestitosti, postoji nada da će umjetna inteligencija omogućiti učiteljima stvaranje personaliziranijih iskustava učenja za svoje učenike.
2) Zašto je personalizacija važna u obrazovanju? 
Svaki učenik ima drugačije sposobnosti, interese i okolnosti učenja. Važno prilagođavanje iskustava učenja svakom pojedinom učeniku. Ovaj zadatak je nevjerojatno težak u velikim razredima, kada učitelj ne može pružiti povratnu informaciju u stvarnom vremenu svakom učeniku.
3) Zašto su povratne informacije u stvarnom vremenu vrijedne u obrazovanju?
Povratne informacije u stvarnom vremenu pomažu učenicima da prepoznaju svoje snage i slabosti, prilagode svoje strategije učenja i poboljšaju svoje rezultate. Omogućuju im usredotočivanje na učinkovito ostvarivanje obrazovnih ishoda.
4) Zašto je poboljšavanje obrazovnih ishoda važno?
Obrazovanje učenicima pruža znanja i vještine koje su im potrebne za uspjeh u osobnom i profesionalnom životu. Obrazovni ishodi osmišljeni su na način koji poboljšava buduće uspjehe učenika i pridonosi društvenoj dobrobiti.
5) Zašto je društvena dobrobit važna?
Pružanje visokokvalitetnog obrazovanja učenicima može pomoći u stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva u kojem svatko ima priliku ostvariti svoj puni potencijal bez obzira na svoje porijeklo ili okolnosti.

Pregledno izvješće završava Preporukama stručne skupine

 • Napravite online tečaj za vodstvo škole o integraciji umjetne inteligencije na školskoj razini kako bis se pružila podrška obrazovanju.
 • Definirajte “vještinu interakcije između čovjeka i umjetne inteligencije”.
 • Pripremite preporuke za uključivanje „poučavanja s umjetnom inteligencijom” u početno obrazovanje učitelja.
 • Predložite nekoliko načina profesionalnog razvoja učitelja kako bi se upoznali s umjetnom inteligencijom.
 • Učitelji koji se pitaju kako započeti s umjetnom inteligencijom mogu slijediti ovaj dijagram toka i pronaći prijedloge ovisno o izborima koje naprave.

Pročitajte cijelo pregledno izvješće br. 2 “Kako pružiti podršku učiteljima pri upotrebi umjetne inteligencije u poučavanju” i pronađite sva ostala izvješća stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje u objavi “Learning journey for, about, and with AI“.
Također vas pozivamo da se pridružite Europskoj platformi za digitalno obrazovanje.