Education about AI

Briefing report No. 4
by the European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education
Authors: Cristina Obae, Jessica Niewint-Gori, Francisco Bellas, Oksana Pasichnyk,  Gordana Janakievska, Anne Gilleran, Yann-Aël Le Borgne, Riina Vuorikari, Madhumalti Sharma and Lidija Kralj

Tekst na hrvatskom je dostupan niže.

Artificial intelligence education is a highly active field, with new resources and tools arising continuously. In previous briefing reports, you may have read about teaching for, with, and about AI, supporting teachers, and identifying the necessary competences for them to become fluent in emerging technologies. With all these dynamic changes, this briefing report aims to highlight the importance of integrating AI literacy into both existing and new curricula. Our focus will be on providing valuable ideas and concrete examples for effectively incorporating AI education.

This is why the current document proposes some examples of different countries’ approaches on education about AI. As you will see below, some countries have chosen to develop new curricula, while others integrated AI into their existing ones.

… short summary
Belgium
Although AI competences are briefly mentioned in the new curricula, there is little detail provided regarding what should be taught to students. A few Belgian organisations, mostly from the non-formal education sector, are starting to implement drafts of AI curricula aimed at primary and secondary schools.
Ireland
Using the Digital Strategy document as a basis, some curriculum work has been done in the past year to develop pupils’ understanding of AI.
Italy
Civic education was introduced for all school grades in 2020/2021 and the lesson time could be used to teach transdisciplinary topics like in this case AI skills, focusing on ethical, societal and political aspects of AI.
Spain
The new education law in Spain includes contents of AI at different levels, from primary school to high school, mainly related to technology subjects.
Ukraine
A working group comprising school and university teachers, along with IT professionals, was able to suggest AI-oriented content that could be covered in approximately 10 hours of class time. The content is designed to provide a general introduction to the topic of AI, rather than focusing on specific technologies or in-depth understanding.

Briefing report ends with Recommendations by the Squad

  • To ensure a comprehensive and unbiased approach to learning, it is essential that AI curricula are not tied to specific technologies or brands.
  • With the aim of facilitating the development of the European Education Area, it would be beneficial if Member States shared good practice examples, thereby ensuring that students entering tertiary education possess comparable levels of competence about AI.
  • Integrating AI into curricula requires both resource development and teacher training.
  • The evidence-based approach would enhance the content and effectiveness of AI curriculum.
  • Education about AI is needed, but freely embracing education with AI needs to be done with some caution.

Read whole report No. 1 “Education about AI” and find all other briefing reports by European Digital Education Hub’s squad on artificial intelligence in education in the post “Learning journey for, about, and with AI“.
We also invite you to join the European Digital Education Hub.

Obrazovanje o umjetnoj inteligenciji (UI)

Pregledno izvješće br. 4 stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje.  

Autori: Cristina Obae, Jessica Niewint-Gori, Francisco Bellas, Oksana Pasichnyk,  Gordana Janakievska, Anne Gilleran, Yann-Aël Le Borgne, Riina Vuorikari, Madhumalti Sharma i Lidija Kralj

Obrazovanje o umjetnoj inteligenciji vrlo je aktivno područje s novim resursima i alatima koji se neprestano pojavljuju. U prethodnim preglednim izvješćima mogli ste čitati o poučavanju za, s i o AI, podršci učiteljima i identificiranju potrebnih učiteljskih kompetencija za razumijevanje novih tehnologija. Sa svim ovim dinamičnim promjenama, ovo pregledno izvješće ističe važnost integracije pismenosti o umjetnoj inteligenciji u postojeće i nove kurikulume. Fokus je na prezentiranju vrijednih ideja i konkretnih primjera za učinkovito uključivanje obrazovanja o umjetnoj inteligenciji.

Zbog toga u ovom dokument predstavljamo neke primjere pristupa obrazovanja o umjetnoj inteligenciji različitih zemalja. Kao što ćete vidjeti u nastavku, neke su zemlje odlučile razviti nove kurikulume, dok su druge integrirale UI u postojeće.

… kratki sažetak

Belgija
Iako se kompetencije o umjetnoj inteligenciji ukratko spominju u novim kurikulumima, postoji malo detalja o tome što bi trebalo poučavati učenike. Nekoliko belgijskih organizacija, uglavnom iz sektora neformalnog obrazovanja, počinje provoditi nacrte kurikuluma o umjetnoj inteligenciji u osnovnim i srednjim školama.

Irska
Zasnovano na irskoj Digitalnoj strategiji, u protekloj godini napravljene su određene promjene kurikuluma kako bi učenici razvili razumijevanje umjetne inteligencije.

Italija
Građansko obrazovanje uvedeno je za sve razrede 2020./2021., pa se nastavno vrijeme tog predmeta može iskoristiti za poučavanje interdisciplinarnih tema kao što su, u ovom slučaju, vještine umjetne inteligencije, s fokusom na etičke, društvene i političke aspekte umjetne inteligencije.

Španjolska
Novi zakon o obrazovanju u Španjolskoj uključuje sadržaje o umjetnoj inteligenciji na različitim razinama, od osnovne do srednje škole, uglavnom vezano uz tehničke nastavne predmete.

Ukrajina
Radna skupina sastavljena od školskih i sveučilišnih nastavnika, zajedno s IT stručnjacima, uspjela je predložiti sadržaje usmjerene na UI koji bi se mogli pokriti u približno 10 sati nastave. Sadržaj je osmišljen tako da pruži opći uvod u temu umjetne inteligencije, bez fokusiranja na specifične tehnologije ili dubinsko razumijevanje.

Pregledno izvješće završava Preporukama stručne skupine

  • Kako bi se osigurao sveobuhvatan i nepristran pristup učenju, bitno je da kurikulumi o umjetnoj inteligenciji nisu vezani za određene tehnologije ili tvrtke.
  • S ciljem olakšavanja razvoja Europskog obrazovnog prostora, bilo bi korisno kada bi države članice razmjenjivale primjere dobre prakse, čime bi se osiguralo da učenici koji ulaze u tercijarno obrazovanje posjeduju usporedive razine kompetencija o umjetnoj inteligenciji.
  • Integracija poučavanja o UI u kurikulume zahtijeva razvoj resursa i edukaciju učitelja.
  • Pristup temeljen na dokazima poboljšao bi sadržaj i učinkovitost kurikuluma o umjetnoj inteligenciji.
  • Obrazovanje o umjetnoj inteligenciji je potrebno, ali ga je potrebno oprezno pripremiti i primijeniti.

Pročitajte cijelo pregledno izvješće br. 4 “Obrazovanje o umjetnoj inteligenciji” i pronađite sva ostala izvješća stručne skupine za umjetnu inteligenciju u obrazovanju Europske platforme za digitalno obrazovanje u objavi “Learning journey for, about, and with AI“.
Također vas pozivamo da se pridružite Europskoj platformi za digitalno obrazovanje.